Extra Options

Regulamin

Regulamin sklepu www.dana.pl
1. Informacje ogólne
1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.dana.pl prowadzony jest przez podmiot “Dana” Agencja Handlowa Danuta Żerelik, Wilkanowo ul. Sokola 10, 66-008 Świdnica wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki – NIP 9290097106 (zwany dalej „Firmą”)
1.2 Sklep internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu
1.3 Definicje
1. Regulamin Sklepu Internetowego – niniejszy Regulamin Serwisu wraz ze wszystkimi wymienionymi w jego treści załącznikami. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin oraz jego załączniki są odpowiednio regulaminami, o których mowa w art. 8 Ustawy DE.
2. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego.
3. Konsument – Klient dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą.
4. Usługodawca – “Dana” Agencja Handlowa Danuta Żerelik, Wilkanowo ul. Sokola 10, 66-008 Świdnica, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP.
5. Serwis – ogół funkcjonalności udostępniony przez Usługodawcę pod adresem: www.dana.pl
6. Usługa – umożliwienie dostępu do Serwisu, świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy DE.
7. Sklep Internetowy – funkcjonalność Serwisu, za pośrednictwem której można złożyć Zamówienie.
8. Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonywana samodzielnie przez Klienta w Serwisie.
9. Konto Klienta – część Serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie.
10. Login Klienta – ciąg znaków alfanumerycznych ustalany samodzielnie w Serwisie przez Klienta, niezbędny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta.
11. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych niezbędny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany w Serwisie samodzielnie przez Klienta.
12. Strona Umowy – Usługodawca i Klient, o ile Regulamin nie stanowi inaczej.
13. Towar (produkt) – rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży.
14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży na odległość – za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj oraz liczbę produktu.
15. Umowa Sprzedaży – dokument w rozumieniu k.c. zawierany pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość – w Sklepie Internetowym.
16. Ustawa – ustawa z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827)
17. Ustawa DE – ustawa z 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
18. Ustawa k.c. – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U.1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)
19. Ustawa PA – ustawa z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 17 maja 2006r. v- Dz. U. 2006 Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)
20. Ustawa PT – ustawa z 16 lipca 2004r. prawo telekomunikacyjne (tj.: DZ. U. z 26 lutego 2014 r. poz. 243)
 
2. Postanowienia Ogólne
2.1 Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz ze sklepu internetowego. Serwis umożliwia Klientom:
1. zarządzanie danymi osobowymi podanymi w Koncie Klienta (wymaga Rejestracji i logowania)
2. powiadamianie o statusie Zamówień w Sklepie Internetowym (wymaga Rejestracji i logowania)
3. kontrolowanie i zarządzanie Zamówieniami (wymaga Rejestracji i logowania)
4. dostęp do Konta Klienta (wymaga Rejestracji i logowania)
5. informowanie o produktach w Sklepie Internetowym (nie wymaga Rejestracji i logowania)
6. składanie Zamówień (może wymagać Rejestracji i logowania)
7. komunikację dotyczącą produktów i aktywności w Serwisie (może wymagać Rejestracji i logowania zgodnie z komunikatami w Serwisie)
2.2 Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz k.c.
2.3 Korzystanie przez Klienta z Serwisu przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość jest związane z koniecznością poniesienia przez Klienta kosztów połączenia, w tym telefonicznego. Opłaty za koszty połączenia nie są pobierane przez Usługodawcę, ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT, z których korzysta Klient. Koszt połączeń naliczany jest według taryf operatora usług telekomunikacyjnych, z których korzysta Klient. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem telefonicznym udostępnianym przez Usługobiorcę do kontaktu z Klientem, w tym w celu składania Zamówień oraz Rezerwacji nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient, w szczególności nie są to tzw. numery premium.
2.4 O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Sklepu Internetowego, znaki towarowe wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
2.5 Klienci mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.
2.6 Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 
3. Warunki techniczne
3.1 Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem Klienta z Serwisu w celu:
1. wysyłania newsletter`a
2. utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać Loginu i Hasła,
3. dostosowania i optymalizacji Serwisu do potrzeb Klientów,
4. tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Serwisu,
3.2 Połączenie telefoniczne z infolinią obsługi Klienta możliwe jest przy pomocy dowolnego operatora udostępniającego na terenie Polski publiczne usługi telekomunikacyjne w rozumieniu Ustawy PT. Minimalne wymagania techniczne połączenia telefonicznego to aparat telefoniczny wyposażony w tonowe wybieranie numerów.
3.3 W przypadku wydania Serwisu w wersji z przeznaczeniem na urządzenia mobilne nie wszystkie funkcjonalności lub treści Serwisu mogą być dostępne analogicznie jak w wersji klasycznej.
 
4. Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu
4.1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
4.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania Klienta z Serwisu (w przypadku braku Rejestracji i zalogowania). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
4.3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Serwisie.
4.4. Klient, który dokonał Rejestracji automatycznie wyraził w Koncie Klienta zgodę na przetwarzanie danych osobowych zebranych przez Usługodawcę w procesie rejestracji jak i innych danych uzyskanych w przyszłości w celach statystycznych.
4.5. Rejestracja w Koncie Klienta Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym dokonuje się automatycznie. W Koncie Klienta Usługodawca udostępnia historię zakupów dokonywanych w Sklepie Internetowym.
4.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie składania Zamówień Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.
4.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
1. korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
2. niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
3. korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
4. korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Usługodawcy lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługodawcy lub ich właściciela.
5. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Serwisie.
6. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Serwisu, w tym składania Zamówień, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:

– podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
– naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów,
– działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez, składanie Zamówień i oraz nieodbieranie Produktów, pod warunkiem że nie stanowi to przypadków.

7. Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
5. Złożenie zamówienia
5.1. Klient w Sklepie Internetowym może złożyć Zamówienie i kupić wybrane Produkty tj. zawrzeć Umowę sprzedaży Produktów na odległość. Umowa sprzedaży Produktów zostaje zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia drogą e-mail.
5.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu na odległość w Sklepie Internetowym należy wybrać Produkt dostępny w Sklepie Internetowym i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Serwisie przy czym w przypadku zakupu Towaru należy wskazać miejsce jego dostawy.
5.3. Złożenie Zamówienia możliwe jest po akceptacji Regulaminu.
5.4.Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail, a w szczególności:
1. e-mail będący potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego,
2. e-mail o tytule: „Potwierdzenie Zamówienia nr …” – potwierdzający wszystkie istotne elementy Zamówienia; Umowa sprzedaży zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem przez Klienta w zawarty w e-mailu link.
 
5.5. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, etc.
5.6. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży.
5.7. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone przez Usługodawcę na wskazany przez Klienta adres, na terenie Polski. Koszty transportu i ewentualne koszty dodatkowe zostaną wyraźnie wskazane w toku składania Zamówienia.
5.8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A. Dostępne formy płatności:
1. Przelew natychmiastowy
2. Przelew bankowy
3. Karty płatnicze:
 
– Visa
– Visa Electron
– MasterCard
– MasterCard Electronic
– Maestro
5.9. Usługodawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Klient wyraża zgodę na przesłanie przez Usługodawcę faktury elektronicznej w momencie wysłania towaru, na adres e-mail podany w Koncie Klienta lub przy składaniu zamówienia.
 
6. Dostawa – koszty: termin i sposoby
6.1. Wysokość opłaty za Transport Towarów naliczana jest w Serwisie automatycznie na podstawie wagi zamówionych towarów.
6.2. Transport realizowany jest wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem przewoźnika.
6.3. Cennik usług transportowych na terenie Polski uzależniony od wagi Zamówienia:
1. Koszt transportu zamówionych Towarów o wadze do 30 kg wynosi 30,00 zł
2. Koszt transportu zamówionych Towarów o wadze przekraczającej 30 kilogramów wynosi 199 zł (opłata dotyczy wagi do 500 kg, w przypadku zamówienia większej ilości Produktu opłata jest naliczana: 199 zł za każde rozpoczęte 500 kg)
6.4. Towar powyżej 30 kg dostarczany jest na paletach odpowiednio zabezpieczonych przed uszkodzeniami.
6.5.Transport towarów nie obejmuje wniesienia Towaru do domu lub lokalu. Klient zobowiązany jest do organizacji wniesienia Towaru we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność.
6.6. Czas dostawy jest szacowany na podstawie dostępności danego towaru. Towar zostaje wysłany o ile w wyniku odrębnych uzgodnień Stron nie ustalono inaczej:
1. nie później niż 30 dni od złożenia Zamówienia w sklepie internetowym.
2. w przypadku płatności za pomocą przelewu na rachunek bankowy Firmy, zamówienie towaru realizowane jest nie później niż w ciągu 30 dni od uznania rachunku bankowego Usługodawcy
 
6.7. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę oraz otrzymany towar. W przypadku wszelkich uszkodzeń mechanicznych towaru, powstałych podczas transportu, należy spisać protokół reklamacyjny w obecności przewoźnika i zaznaczyć tę okoliczność w jego treści.
 
7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu
7.1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
7.2. Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu (Reklamacje) oraz może złożyć Reklamację w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
7.3. W Reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu do Usługodawcy. O wynikach rozpatrzenia Reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta.
 
8. Pozostałe prawa i obowiązki
8.1. Klient, który posiada Konto Klienta rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną samodzielnie usuwając Konto Klienta, składając taką dyspozycję na jego podstronie bądź zgłaszając żądanie usunięcia Konta Klienta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia Usługodawcy żądania usunięcia Konta Klienta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
8.2. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta o tym na adres e-mail podany w Koncie Klienta, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.
8.3. Usługodawca ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania naruszeń w terminie jednego dnia roboczego.
8.4. Usługodawca ma prawo zrezygnować z utrzymywania Konta Klienta lub dowolnej jego funkcjonalności. O rezygnacji Klient zostanie poinformowany z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w Koncie Klienta oraz po zalogowaniu się na Koncie Klienta.
8.5. W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z utrzymywania Konta Klienta, wszelkie Kupony Promocyjne i/lub inne korzyści przyznane Klientowi w ramach Konta Klienta, których data ważności wykracza poza datę korzystania przez Klienta z Konta Klienta, mogą być wykorzystane przez Klienta nie później niż do dnia upływu daty ich ważności wynikającej z ich treści.
 
9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
9.1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
9.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem http://www.rf.gov.pl
 
10. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy
10.1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę sprzedaży może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: “Dana” (Sklep Internetowy) Agencja Handlowa Danuta Żerelik, Wilkanowo ul. Sokola 10, 66-008 Świdnica lub na adres e-mail: dana@dana.pl
10.2. Uprawnienia Klienta niebędącego konsumentem oraz odpowiedzialność Usługodawcy z tyt. niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w stosunku do takiego Klienta regulują przepisy k.c.
10.3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży przez konsumenta rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.
10.4. W przypadku zwrotu Towaru koszty dostarczenia Towaru do Usługodawcy ponosi Konsument. Towar nie może być uszkodzony oraz nosić śladów użytkowania. Możliwy jest także zwrot osobisty do siedziby firmy “Dana” (Sklep Internetowy) Agencja Handlowa Danuta Żerelik, Wilkanowo ul. Sokola 10, 66-008 Świdnica.
10.5. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży transakcję uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego zamówienie, zamówienie przestaje wiązać.
10.6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przelewem na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Po zatwierdzeniu zwrotu (artykuły muszą znajdować się w idealnym stanie) należność zostanie przekazana na konto w ciągu kilku dni. Zaksięgowanie wpłat na kartę kredytową uzależnione jest od banku klienta. Po zaakceptowaniu zwrotu, zwrot pieniędzy nastąpi w tej samej formie płatności, w jakiej dokonano zakupu.
10.7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar nienoszący oznak użytkowania Usługodawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
Towar powinien być zwrócony na adres: “Dana” (Sklep Internetowy) Agencja Handlowa Danuta Żerelik, Wilkanowo ul. Sokola 10, 66-008 Świdnica.
10.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą. Usługodawca przy odbiorze zwracanego Towaru ocenia stan i ewentualne braki w jego ilości i wartości. Sporządzony protokół odbioru jest podstawą do sporządzenia korekty faktury vat dla Konsumenta i rozliczenia zwrotu płatności.
 
11. Rękojmia i Gwarancja
11.1. Usługodawca dostarcza Produkty bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną (rękojmia) w zakresie określonym Ustawą k.c.
11.2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy k.c.
11.3. W przypadku udzielenia przez Usługodawcę gwarancji obejmującej sprzedawane Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze, w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie określającym warunki gwarancyjne dołączonym do Towaru.
11.4 Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, jak również nieprawidłowego wykonania Usług Dodatkowych można składać bezpośrednio w Sklepie fizycznym (adres dostępny na stronie internetowej https://dana.pl/kontakt/) lub przesłać na adres: “Dana” (Sklep Internetowy) Agencja Handlowa Danuta Żerelik, Wilkanowo ul. Sokola 10, 66-008 Świdnica lub można składać drogą elektroniczną na adres e-mail dana@dana.pl, a w przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru.
11.5. Reklamacja z tytułu Rękojmi lub Gwarancji zostanie rozpatrzona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu.
 
12. Spory
12.1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
12.2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 
13. Postanowienia przejściowe i końcowe
13.1. Umowa sprzedaży Produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
13.2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy, Ustawy k.c., Ustawy DE oraz Ustawy PA.
13.3. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia:
1. zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy
2. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu
3. zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności
13.4. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
13.5. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
13.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2016 r.